Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика е разработена в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Ние обработваме Вашите лични данни съгласно тази политика. Ако имате някакви въпроси, след като прочетете внимателно информацията по-долу, можете да се свържете с нас на посочените координати.

I. Информация за нас.

Сайтът yummibearsc.bg е собственост на „НВВ“ ООД, ЕИК 104697544, адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски“ № 42Г, тел. (+359 62) 657333, имейл office@yummibeats.bg. Навсякъде, където упоменаваме „НВВ”, „ние”, „нас” или „наш”, имаме предвид „НВВ“ ООД. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас и е администратор и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните. По всички въпроси, които касаят защитата на Вашите лични данни, докато ползвате сайта yummibearsc.bg, можете да ни пишете на имейл gdpr@yummibears.bg.

II. Какви категории лични данни за Вас можем да получим и обработваме?

Когато правите поръчка от сайта, данните, които можем да получим от Вас са: имейл, име, фамилия, адрес за доставка и телефонен номер. Когато направите поръчка за покупка като физическо лице и желаете да Ви бъде издадена данъчна фактура, имайте предвид, че изискваните от закона Ваши лични данни, които ще обработим са: имена, ЕГН/ЛНЧ и адрес. Изискваме да въведете и име на лице за контакт, телефон и адрес за доставка във връзка с обработката на Вашата поръчка.

Когато събираме данни, обозначаваме със звездички задължителните полета за попълване с информация, която ни е необходима, за да изпълним коректно Вашата поръчка или за да спазим някои законови изисквания (напр. фактуриране). Ако не ни предоставите информация в поле, маркирано със звездичка, това може да се отрази на възможността да изпълним Вашата поръчка.

III. С каква цел обработваме Вашите лични данни и на какви правни основания?

Ние обработваме Вашите данни със следните цели:

 • За да приемем и изпълним Вашата поръчка за доставка;
 • За да комуникираме с Вас чрез имейл относно Вашата поръчка;
 • За да комуникираме с Вас по телефон относно изпълнението на Вашата поръчка.

Ние никога не предоставяме или продаваме Вашите данни.

Правното основание, за да обработваме Вашите лични данни, в зависимост от целта, за която се използват, може да бъде едно или няколко от изброените:

 • За да изпълним Вашата поръка и коректно да я доставим съгласно Вашите указания;
 • Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури);
 • Вашето съгласие.

IV. Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?

Ние сме поели ангажимент да защитим и пазим Вашите данни. Това включва работа единствено с доверени партньори.

Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши партньори. Можем например да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, пощенски услуги и доставки, рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност.

Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси, да подобрим своите услуги или след получаване на съгласието Ви за това. Можем също така да споделим Ваши лични данни в псевдонимизиран вид, тоест без да даваме директна идентификация.

Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че:

 • Имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение или с цел прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които сте приели; или за защита на правата, собствеността или безопасността на „НВВ“ ООД, нашите клиенти и служители;
 • Ако сте дали своето съгласие за това;
 • При други обстоятелства, ако имаме право да направим това по закон.

V. Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.

За да определим срока за задържане на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:

 • Когато закупите продукти от yummibears.bg, запазваме Вашите лични данни за срок до 3 месеца, освен когато по закон се изисква по-дълъг срок на съхранение, например по Закона за счетоводството документи за данъчен контрол – до 10 г.
 • Когато сте дали съгласието си за получаването на бюлетин, съхраняваме Вашите лични данни, докато се отпишете или поискате да Ви отпишем, или след период на липса на активност (няма активно взаимодействие със сайта).
 • Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да управляваме своите права или за данъчни и счетоводни цели.

VI. Какви са Вашите права?

„НВВ“ ООД уважава правото Ви на лична неприкосновеност. Важно е да можете да управлявате своите лични данни. Имате право да искате достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

Имате право на възражение срещу обработването на лични данни от нас. Имате и право на жалба до Комисията за защита на личните данни, с координати за връзка: www.cpdp.bg.

Моля, имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността ви, за да обработим Ваше конкретно искане.

VII. Защитени ли са личните Ви данни?

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим нашите сайтове и прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват изцяло в електронен вид.

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс “https:”, вместо “http:”. Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

Ние винаги прилагаме псевдонимизация, ако е възможно. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

VIII. Как да се свържете с нас?

Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на office@yummibears.bg или да ползвате формата за контакт от тук.

Приятно пазаруване!